26 мaусымдa Прeзидeнт &#1178aсым-Жoмaрт Тo&#1179aeв &#1179aзa&#1179стaнды&#1179тaрды&#1187 бaнк aлдындa&#1171ы бeрeшeгінe &#1179aтысты жaрлы&#1179&#1179a &#1179ол &#1179ойды. Президент &#1179ол &#1179ой&#1171ан б&#1201л Жарлы&#1179 “&#1178аза&#1179стан Республикасы азаматтарыны&#1187 борыш ж&#1199ктемесін азайту туралы” деп аталады. К&#1257мекті&#1187 ма&#1179саты – &#1179иын жа&#1171дай&#1171а тап бол&#1171ан азаматтар&#1171а к&#1257мектесу, олар&#1171а &#1257здеріні&#1187 отбасыларыны&#1187 &#1179аржылы&#1179 ахуалын айтарлы&#1179тай жа&#1179сарту&#1171а м&#1199мкіндік беру. Президент &#1199кімі бойынша банк алдында&#1171ы &#1179арыз кімдерге кешіріледі? &#1178айда хабарласып, на&#1179ты а&#1179парат алу&#1171а болады? Тengrinews.kz тілшісі т&#1199сіндіреді. 

Кімдерді&#1187 &#1179арызы кешіріледі?

Жарлы&#1179 бойынша, кепілсіз т&#1201тыну несиелері бойынша мынадай жа&#1171дайларда &#1257теу бойынша біржол&#1171ы т&#1241ртіпте шаралар &#1179абылданады:

  • 4 немесе одан к&#1257п к&#1241мелетке толма&#1171ан балалары бар к&#1257пбалалы отбасылар&#1171а;
  • Асыраушысынан айрылу бойынша ж&#1241рдема&#1179ы алатын отбасылар;
  • М&#1199гедек балалары бар, бала кезінен м&#1199гедек 18 жастан ас&#1179ан балалары бар отбасылар&#1171а;
  • Атаулы мемлекеттік &#1241леуметтік к&#1257мек алатын отбасылар&#1171а;
  • Жетім балалар&#1171а;
  • Жиырма то&#1171ыз жас&#1179а толма&#1171ан, ата-ананы&#1187 &#1179ам&#1179орлы&#1171ынсыз &#1179ал&#1171ан балалар&#1171а

Т&#1201тынушылы&#1179 &#1179арыз шарттары бойынша жалпы берешек сомасы 2019 жыл&#1171ы 1 маусымда&#1171ы жа&#1171дай бойынша 3 миллион те&#1187геден аспау&#1171а тиіс. Борышкерлер тізімін &#1179алыптастыру &#1257тініш берушіні&#1187 &#1179атысуынсыз мемлекеттік органдарды&#1187 а&#1179паратты&#1179 ж&#1199йелері ар&#1179ылы ж&#1199зеге асырыл&#1171ан. 

Егер тізімде болмаса&#1187ыз не істеу керек?

 

Тізімді Е&#1187бек министрлігі дайында&#1171ан. 111 байланыс н&#1257мірі ар&#1179ылы хабарласып а&#1179парат алу&#1171а болады. Жалпы тізімге кірмей &#1179алуды&#1187 екі себебі бар: 

Егер к&#1257пбалалы отбасы ж&#1201байы жайлы ж&#1241не неке &#1179ию туралы &#1179&#1201жаттарды &#1201сынба&#1171ан болса тізімде болмауы м&#1199мкін. М&#1201ндай жа&#1171дайда &#1240ділет министрлігіні&#1187 м&#1241ліметтер базасында тіркелу &#1179ажет. 

Екіншіден, м&#1241ліметтер базасында ж&#1201байыны&#1187 &#1179айтыс болуы туралы &#1179&#1201жат болма&#1171ан жа&#1171дайда. 

Сондай-а&#1179, к&#1199ндізгі б&#1257лімде о&#1179итын к&#1257пбалалы ж&#1241не к&#1241мелетке толма&#1171ан отбасылар Білім ж&#1241не &#1171ылым министрлігіні&#1187 тізімінде болмаса, тиісінше жалпы тізімде болмайды. Тізімге ену &#1199шін Білім ж&#1241не &#1171ылым министрлігіне хабарлап, балалары туралы м&#1241ліметті енгізу &#1179ажет. 

Егер сіз тізімге енбеу себебімен келіспесе&#1187із, несие берген банкке немесе микрокредиттік &#1201йым&#1171а хабарласа аласыз. 

Отбасыны&#1187 бір м&#1199шесінде бірнеше &#1179арыз болса, т&#1201тынушылы&#1179 кредитті &#1257теу шарттары &#1179андай?

Біріншіден, т&#1201тынушылы&#1179 &#1179арыздарды&#1187 барлы&#1179 шарты бойынша жалпы берешек сомасы 2019 жыл&#1171ы 1 маусымда&#1171ы жа&#1171дай бойынша 3 миллион те&#1187геден аспауы керек.

Екіншіден, бір &#1179арыз алушы&#1171а &#1179арызды&#1187 жалпы сомасыны&#1187 300 мы&#1187 те&#1187геге дейінгі берешегі &#1257теледі. Мысалы, Атаулы &#1241леуметтік к&#1257мек алатын отбасында отбасы м&#1199шесіні&#1187  біреуіне ресімделген жалпы сомасы 2,5 миллион те&#1187ге м&#1257лшерінде екі т&#1201тынушылы&#1179 кредиті болса, б&#1201л жа&#1171дайда екі кредит бойынша жалпы сомасы 300 мы&#1187 те&#1187геге дейінгі берешек &#1257телетін болады.

Несиені &#1257телетіндер м&#1241ртебесін &#1179алай тексеруге болады?

-&#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 Е&#1187бек ж&#1241не халы&#1179ты &#1241леуметтік &#1179ор&#1171ау министрлігіні&#1187 enbek.gov.kz сайтында;

egov.kz электронды&#1179 &#1199кімет порталында;

-Халы&#1179&#1179а &#1179ызмет к&#1257рсету орталы&#1179тарында.  

Бірінші кезекте кімдерді&#1187 &#1179арызы &#1257теледі?

Е&#1187 алдымен жылды&#1179 сыйа&#1179ыны&#1187 тиімді м&#1257лшерлеме &#1179арызы жо&#1171ары азаматтар, екінші кезекте жалпы &#1179арыз бойынша &#1179арыздары к&#1257п азаматтар ж&#1241не &#1199шінші кезекте &#1179арыз бойынша ерте уа&#1179ытта жасал&#1171ан берешек шартыны&#1187 уа&#1179ытына байланысты. 

Еске салайы&#1179, Президент &#1178асым-Жомарт То&#1179аев 26 маусымда &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 банк алдында&#1171ы берешегіне &#1179атысты жарлы&#1179&#1179а &#1179ол &#1179ойды. 20 тамыз&#1171а дейін 507,3 мы&#1187 азаматты&#1187 т&#1201тынушылы&#1179 &#1179арыздары бойынша жалпы соммасы 105,1 миллиард те&#1187гені &#1179&#1201райтын &#1179арыз кешірілген. Е&#1187бек ж&#1241не халы&#1179ты &#1241леуметтік &#1179ор&#1171ау министрлігіні&#1187 м&#1241ліметінше, елімізде 345 475 к&#1257пбалалы отбасы, 169 855 асыраушысынан айырыл&#1171ан отбасы, 98 580 м&#1199гедек балалары бар, бала кезінен м&#1199гедек 18 жастан ас&#1179ан балалары бар отбасылар, 282 615 атаулы &#1241леуметтік к&#1257мек алатын отбасылар бар.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.